O projekcie

Tytuł mikroprojektu: 
Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza 

Oś priorytetowa:
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy:
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Partnerzy mikroprojektu:
Partner wiodący - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE
Partner - Obec Veľká Franková

Wspólne przygotowanie mikroprojektu
Pomysł na projekt powstał podczas spotkania przedstawicieli gmin Podhala i Spisza na imprezie
folklorystycznej na Spiszu w sierpniu 2016. Zwrócono wówczas uwagę, że brakuje wspólnej promocji sąsiadujących ze sobą miejscowości. Doszło do spotkania po polskiej stronie w Nowym Targu (19.08.2016), a następnie po słowackiej w Osturni (22.08.2016) i Wielkiej Frankowej (12.09.2016). Przez cały okres utrzymywano kontakty telefoniczne. Uzgodniono, że oficjalnymi partnerami będzie ze strony polskiej LGD Spisz - Podhale a ze strony słowackiej wieś Wielka Frankowa. Uzgodniono wspólnie, że zostanie nawiązana współpraca w efekcie, której będą wyznaczone osoby odpowiedzialne za realizację zadania i osoby do kontaktów roboczych. Zdiagnozowano problemy, potrzeby występujące po obydwu stronach granicy. Opracowano wspólny harmonogram i plan działania przy pisaniu wniosku. Uzgodniono zadania do wykonania i wkład finansowy. Wkład finansowy przyjęto proporcjonalnie do obszaru objętego projektem i potencjału każdej ze stron. Efektem będzie wspólny wniosek o charakterze transgranicznym oparty o zawartą umowę partnerską. 

Zadania mikroprojektu
Produkt turystyczny w postaci zintegrowanego systemu tras turystycznych 

Okres realizacji:        maj 2017 – marzec 2018

Miejsce realizacji Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Brzegi, Jurgów, Czarna Góra, Rzepiska, Groń, Leśnica, Łapszanka, Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Kacwin, Niedzica, Frydman, Falsztyn, Trybsz, Niedzica - Zamek, Trybsz, Dursztyn, Nowa Biała, Dębno, Harklowa, Łopuszna, Ostrowsko, Waksmund, Gronków, Obidowa, Klikuszowa, Ludźmierz, Rogoźnik, Krempachy, Pyzówka, Lasek, Trute, Długopole, Krauszów, Morawczyna, Szlembark, Knurów, Nowy Targ, Osturnia i Wielka Frankowa

Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania) 
Rezultatem projektu będzie zrealizowanie promocji regionu transgranicznego poprzez wydanie foliowanej mapy turystycznej w nakładzie 30 000szt.(obiekty noclegowe, punkty informacyjne, targi branżowe), broszurki -paszport turystyczny promujący trasy rowerowe na Spiszu w nakładzie 1000 szt., opracowanie logo trasy rowerowej na Spiszu, zakup 17 szt. pieczątek pamiątkowych i udostępnienie ich w miejscach ogólnodostępnych (miejsca dziedzictwa kulturowo przyrodniczego na trasie rowerowej na pograniczu PL-SK), stworzenie strony internetowej, opracowanie filmów promocyjnych w ilości 7 szt., zlecenie wykonania profesjonalnych zdjęć krajobrazowych i z miejsc atrakcji turystycznych przeznaczonych do publikacji w materiałach reklamowych oraz mediach. Uzupełnieniem działań wydawniczych będzie zorganizowanie 3 imprez, rajdów turystyczno - krajoznawczych na pograniczu PL-SK (czerwiec 2017, sierpień 2017, luty 2018). Zorganizowanie Study tours (wrzesień 2017) dla przedstawicieli mediów i dziennikarzy, w tym dziennikarzy z czasopism branżowych (rowerowych, górskich, wędkarskich, kobiecych itp). Działania powyższe mają za zadanie integrację mieszkańców w zakresie podniesienia wiedzy dotyczącej promocji i informowania o istniejących atrakcjach turystycznych oraz promocja nowego produktu turystycznego, którego powstanie i zostanie utrwalone w świadomości społecznej mieszkańców po polskiej i słowackiej stronie.

Wspólne finansowanie mikroprojektu 
Udział finansowy został określony dla partnerów proporcjonalnie do obszaru objętego realizacją i potencjału zaangażowanego do projektu. Wysokość wkładu finansowego oraz sposób finansowania wspólnego projektu reguluje umowa partnerska i jest zgodny z ogólnym, wspólnym budżetem. 

Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu "Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców". 

Celem ogólnym jest wypromowanie tras turystycznych obszaru Spisza i Podhala w oparciu o posiadane walory krajobrazowo - kulturowe z poszanowaniem ich ochrony i zrównoważonego wykorzystania na potrzeby mieszkańców jak i turystów. 

Cele szczegółowe mikroprojektu oraz sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celu ogólnego mikroprojektu 
1. Podniesienie atrakcyjności terenów przygranicznych PL - SK w zakresie zasobów przyrodniczo - kulturowych.
2. Stworzenie produktu turystycznego o charakterze transgranicznym na bazie posiadanych
zasobów przyrodniczo - kulturowych.

Wartość projektu:    96 545,77 €, w tym:  

                                 85 826,32 € - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

                                 10 719,45 € - Obec Veľká Franková

 

Udział procentowy:   85%  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

                                 5 %   – Budżet Państwa

                                 10%  – Wkład własny


Grupy docelowe i wpływ mikroprojektu na grupy docelowe 
→ osoby odwiedzające obszar wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego Programem Ilość osób odwiedzających obszar strony polskiej szacowany jest na 600 tys. rocznie (nie licząc obszaru Tatr, gdzie ilość osób odwiedzających wynosi 1,2 mln). Po stronie słowackiej szacunki mówią o kilku tysiącach osób rocznie. Biorąc pod uwagę specyfikę regionu, jego przeszłość historyczną, funkcjonującą kulturę nie sposób znaleźć materiały prezentujące go jako całość. Dla osób przyjezdnych nie ma znaczenia granica państwowa, chcą poznać okolice i otrzymać na miejscu materiały, które im to ułatwią. Brak jest materiałów promocyjnych promujących obszar jako całość, brak jest też produktu turystycznego obejmującego wspólny obszar PL - SK. Bezpośrednimi beneficjentami będą mieszkańcy miejscowości przygranicznych. Wspólna realizacja projektu daje szanse na lepsze zaznajomienie mieszkańców na temat posiadanego potencjału przyrodniczo - kulturowego. Mieszkańcy poznają walory swojej okolicy, podniosą wiedzę w zakresie sposobów promowania się, zwiększą swoje możliwości i wyjdą z bogatszą ofertą dla potencjalnych turystów. Podniesie się prestiż i atrakcyjność terenów pogranicza PL-SK. W szerszym zakresie korzyściami z realizacji transgranicznego projektu będzie zwiększony ruch turystyczny, zwiększy się ilość osób odwiedzających z terenu obydwu krajów. Realizacja wspólnego projektu turystom pozwoli zapoznać się z szerokim wachlarzem oferowanych atrakcji i walorów o spójnym, kompleksowym i transgranicznym charakterze.

Wskaźniki produktu programu
Produkt turystyczny zintegrowany system tras turystycznych -1

Strona internetowa z elementami interaktywnymi - 1

Nakład publikacji 31.000

Zadanie promowane będzie na stronach internetowych LGD Spisz - Podhale, gmin Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ, wsi Ostrurnia i Wielka Frankowa oraz na powstałej stronie internetowej. Po realizacji poszczególnych zadań ukazywać się będą artykuły w prasie lokalnej i mediach społecznościowych. Po zorganizowanym Study tours ukażą się artykuły promujące obszar projektowy. Zarządzanie realizacją projektu odbywać się będzie wspólnie przez zaangażowany personel. Poszczególne osoby będą na bieżąco informowały o realizacji projektu podczas nieformalnych oraz oficjalnych spotkań, w trakcie organizowania imprez i wydarzeń lokalnych.


Nazwa zadania: Wyznakowanie trasy turystycznej

Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania:
- Obec Veľká Franková - Partner finansujący
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE
Termin realizacji 12-2017 - 03-2018
Miejsce realizacji: Kacwin, Wielka Frankowa

Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania): Zadanie polega na wytyczeniu i oznakowaniu trasy turystycznej przeznaczonej do uprawiania turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej stanowiącej łącznik w systemie szlaków na pograniczu PL-SK na odległości 4,5 km wraz z zamontowaniem tablic informacyjnych i zorganizowaniem miejsca odpoczynku. Istotnym jest wspólne uroczyste oddanie trasy do użytku. W tym celu planuje się zorganizować festyn połączony z prezentacją i reklama produktu turystycznego oraz całego projektu. Na otwarcie zaproszeni zostaną oficjalni goście, mieszkańcy przygranicznych terenów oraz turyści przebywający na obszarze pogranicza.

Wskaźniki produktu programu:
Wyznakowanie trasy turystycznej - 4,50 km
Przeprowadzenie imprezy turystycznej na otwarcie trasy - 1,00 liczba
Miejsce realizacji: Wielka Frankowa

Zadanie promowane będzie na stronach internetowych LGD Spisz - Podhale, gmin Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ, wsi Ostrurnia i Wielka Frankowa oraz na powstałej stronie internetowej.

 

Android

Aplikacja mobilna Spisz i Podhale

Do pobrania ze sklepów
Google Play, App Store i Windows Store

iOS
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...