O projekte

Názov mikroprojektu
Propagácia cezhraničných turistických trás regiónu Podhale a Spiš

Partneri mikroprojektu
Vedúci partner Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE

Partner Obec Veľká Franková

Spoločná príprava mikroprojektu
Myšlienka projektu vznikla počas stretnutia zástupcov obcí Podhala i Spiša na folklórnej udalosti na Spiši v auguste 2016. Do pozornosti bol daný fakt, že je nedostatočná spolupráca propagácie susedných dedín. Prvé stretnutie bolo na poľskej strane v meste Nowy Targ (08.09.2016) a potom na slovenskej strane v Osturni (22.08.2016) a vo Veľkej Frankovej (12.09.2016). Po celú dobu partneri medzi sebou udržiavali telefonické kontakty. Bolo dohodnuté, že oficiálne partnermi budú z poľskej strany LGD Spisz - Podhale a zo slovenskej strany obec Velka Frankova. Bolo dohodnuté, že bude nadviazaná spolupráca, v dôsledku čoho budú určené osoby zodpovedné za plnenie úloh a kontaktná osoba. Boli diagnostikované problémy, potreby vyskytujúce sa na oboch stranách hranice. Vyvinuli sme spoločný časový rozvrh a akčný plán pre písanie žiadosti, dohodli úlohy, ktoré majú byť vykonané a finančný príspevok. Finančný príspevok prijatý v pomere k oblasti projektu a potenciálu oboch strán. Výsledkom bude spoločná cezhraničná žiadosť na základe podpísanej dohody o partnerstve.

Úlohy mikroprojektu
Turistický produkt vo forme integrovaného systému turistických trás

Termín realizácie
05-2017 - 03-2018

Miesto realizácie

Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Brzegi, Jurgów, Czarna Góra, Rzepiska, Groń, Leśnica, Łapszanka, Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Kacwin, Niedzica, Frydman, Falsztyn, Trybsz, Niedzica - Zamek, Trybsz, Dursztyn, Nowa Biała, Dębno, Harklowa, Łopuszna, Ostrowsko, Waksmund, Gronków, Obidowa, Klikuszowa, Ludźmierz, Rogoźnik, Krempachy, Pyzówka, Lasek, Trute, Długopole, Krauszów, Morawczyna, Szlembark, Knurów, Nowy Targ, Osturnia i Wielka Frankowa

Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy)
Výsledkom projektu bude realizácia propagácie cezhraničného regiónu cez vydanie skladacej turistickej mapy s nákladom 30000 ks, brožúry – turistický pas - propagujúci cyklotrasy na Spiši s nákladom 1000 ks, spracovanie loga cyklotrasy na Spiši, nákup 17 kusov pamätných pečiatok a ich sprístupnenie vo verejných priestoroch ( miesta kultúrneho a prírodného dedičstva na cyklotrase v prihraničnej oblasti PL-SK) vytvoriť webové stránky, natočenie propagačných filmov v počte 7 dielov. Výkon profesionálnych záberov krajiny v miestach turistických atrakcií, ktoré majú byť zverejnené v reklamných materiáloch a médiách. Činnosť publikácie dopĺňať bude zorganizowanie troch udalosti, zhromaždenie cestovného ruchu - vyhliadkové na hranici PL-SK (jún 2017, august 2017, február 2018). Organizácia Study tours (september 2017) pre zástupcov médi a novinárov z časopisov (cyklistika, horská turistika, rybárčenie, ženy, atď.) Tieto akcie sú určené na integráciu občanov v tejto oblasti, aby boli zvýšené poznatky týkajúce sa propagácie a komunikácie existujúcich turistických atrakcií a podporovanie nového turistického produktu, aby táto informácia sa trvalo zapísala v povedomí obyvateľov po poľskej a slovenskej strane.

Spoločné financovanie mikroprojektu.
Výška finančného príspevku a spôsob financovania spoločného projektu upravuje dohoda o partnerstve a je v súlade so všeobecným spoločným rozpočtom.

Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa programu "Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi"
Všeobecným cieľom je propagovať turistické trasy oblasti Spiša a Podhalia na základe kultúrnych a prírodnych hodnot, rešpektovanie ich ochrany a trvalo udržavateľné využívanie pre potreby obyvateľov a turistov.

Špecifické ciele mikroprojektu a spôsob, akým prispejú k realizácii hlavného cieľa mikroprojektu

1. Zvýšenie atraktivity prihraničných regiónov PL - SK z hľadiska prírodno- kultúrnych zdrojov.

2. Vytvorenie cezhraničného turistického produktu na základe existujúcich prírodných a kultúrnych zdrojov.

Cieľové skupiny a vplyv mikroprojektu na cieľové skupiny 

Počet návštevníkov tejto oblasti na poľskej strane sa odhaduje na 600 tisíc ročne (bez oblasti Vysokých Tatier, kde počet návštevníkov je 1.200.000). Na slovenskej strane odhady hovoria o niekoľko tisíc ľudí ročne. Vzhľadom na charakteristiku príslušného regiónu, jeho historickú minulosť, fungujúcu kultúru, nie je možné nájsť materiály, ktoré ho predstavujú ako celok. Pre tých návštevníkov, ktorí bez ohľadu na štátne hranice, chcú spoznať bližšie okolie a na mieste dostať propagačné materiály, ktoré budú pre nich uľahčením. Je tam nedostatok propagačných materiálov pre podporu tohto okolia ako celkovej oblasti , chýba tam tiež turistický produkt zahŕňujúci spoločný priestor PL - SK. Priami príjemcovia budú obyvateľmi pohraničných obcí.

Spoločná realizácia projektu dáva možnosť lepšie oboznámiť obyvateľov s kultúrno- prírodným potenciálom, ktorý je v tej oblasti. Obyvatelia spoznajú hodnoty svojho okolia zvýšia znalosť o tom, ako podporiť, posilniť svoju schopnosť a prísť s bohatšou ponukou pre potenciálnych turistov. To zvýši prestíž a atraktivitu prihraničnej oblasti PL-SK. Širšie prínosy z realizácie cezhraničného projektu bude zvýšený cestovný ruch, zvýšenie počtu návštevníkov z oblasti oboch štátov.

Spoločný projekt umožní návštevníkom vidieť široké spektrum atrakcií a výhod, ktoré ponúka komplexný a cezhraničný charakter.

Programové ukazovatele výstupu

Wskaźnik Ukazovateľ

Turistického produktu integrované turistické trasy -1

Webové stránky s interaktívnymi prvkami-1

Úloha bude prezentovaná na internetových stránkach LGD Spisz - Podhale, obce Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ, obec Ostrurňa a Veľká Franková a vytvorenej webovej stránke. Po realizácii jednotlivých úloh bude publikácia v miestnej tlači a sociálnych sieťach. Po realizácii Study tours budú publikované články propagujúce oblasť, na ktorej bol realizovaný projekt. Riadenie projektu budú vykonávať pracovníci spoločne zapojení do projektu. Jednotlivci budú priebežne informovaní o projekte v priebehu formálnych a neformálnych stretnutí, v  riebehu organizovania podujatí a miestnych udalostí.

Android

Mobilná aplikácia Doliny Spiša

Na stiahnutie z obchodov Google Play i App Store

iOS
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...